Den viktigste oppgaven for enheten er å være forberedt slik at garanterte innskudd kan bli gjort tilgjengelig for innskyterne dersom en bank skulle bli satt under offentlig administrasjon. Forebyggende arbeid er også en prioritert oppgave. Formålet er å medvirke til at medlemsbankene har betryggende risikostyring og driver sin virksomhet i samsvar med lov og forskrifter. 

Enheten for analyse og kriseberedskap har følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og vedlikeholde beredskapsplaner
   
 • Beregning og innkreving av bidrag fra medlemsbankene
   
 • Forebyggende arbeid:
   
  • analyse av medlemmenes regnskaper ved hjelp av nøkkeltall for ulike størrelsesgrupper av banker
    
  • kartlegge og vurdere rutiner for risikostyring og etterlevelse av interne rutiner i utvalgte banker
 • Besvare henvendelser fra publikum om garantiordningens dekningsområde mv.
 • Faglig kursvirksomhet for medlemsbanker

I en situasjon hvor det er usikkert om en eller flere medlemsbanker er i stand til å innfri sine forpliktelser skal avdelingen:

 • Vurdere ulike kriseforebyggende tiltak, herunder vurdere om Bankenes sikringsfond skal yte støttetiltak for å sikre at en bank kan oppfylle sine forpliktelser og fortsette virksomheten
      
 • Utbetale garanterte innskudd dersom en bank blir satt under offentlig administrasjon
   
 • Besvare henvendelser fra publikum

Enhet for analyse og kriseberedskap ledes av direktør Sonja Lill Flø Myklebust.