Beregning av årlige fondsbidrag

Foretakenes bidrag til det nye fondet vil avhenge av deres størrelse, kompleksitet og risikoprofil. Metodikk for beregning av bidrag til krisetiltaksfondet er basert på EU-forordning 2015/63. Årlige fondsbidrag for det enkelte foretak tar utgangspunkt i deres andel av samlet gjeld for foretakene fratrukket størrelsen på garanterte innskudd. Dette basisbidraget blir deretter risikojustert basert på utvalgte finansielle nøkkeltall.

Risikojusteringen består av nøkkeltall som måler foretakenes risiko, kompleksitet og størrelse. Disse vektes sammen til en total risikovekt for det enkelte foretak. Nøkkeltallene fordeler seg på følgende kategorier:

  • Risikoeksponering
  • Likviditets- og finansieringsrisiko
  • Foretakets betydning for finansiell stabilitet
  • Tilleggsindikatorer for kompleksitet

Mindre foretak skal kun betale et terskelbidrag. Dette gjelder foretak med forvaltningskapital under 1 mrd. euro, og hvor total gjeld fratrukket garanterte innskudd er under 300 mill. euro. Terskelbidraget er delt inn i seks ulike nivåer basert på gjeldsstørrelsen. Terskelbidragene vil normalt være lavere enn hva disse foretakene ville betalt dersom de inngikk i beregningen av risikojusterte fondsbidrag.

I følgende dokumentasjonsnotat er modellen for beregning av risikojusterte bidrag til krisetiltaksfondet nærmere beskrevet. 
 

Årlig fondsbidrag

Det samlede årlige bidraget til krisetiltaksfondet er satt til 1 promille av de totale garanterte innskuddene hos foretakene. Finansdepartementet kan bestemme at bidraget i enkeltår skal være lavere enn dette.

Dersom størrelsen på fondet skulle falle under minstekravet på 1 prosent av samlede garanterte innskudd, kan årlige bidrag settes høyere enn 1 promille. Foretakene kan også bli ilagt tilleggsbidrag dersom fondsmidlene ikke er tilstrekkelige til å dekke pågående krisehåndtering. Tilleggsbidraget kan ikke overstige tre ganger ordinært årsbidrag.
 

Innkreving av bidrag

Endelig modell for beregning av bidrag til krisetiltaksfondet har blitt vedtatt av Finanstilsynet som krisehåndteringsmyndighet.

Fondsbidrag etter dette nye regelverket kreves inn for første gang i 2019.