Bidragene er beregnet etter samme modell som i 2019 og 2020. Bankenes sikringsfond ønsker høyest mulig grad av åpenhet rundt bidragsberegningen. Modellen er imidlertid gjensidig avhengig og en full forklaring på den enkelte banks bidrag er derfor ikke mulig uten å publisere nøkkeltall og data for alle bankene.

Under har vi publisert malene for beregningen av bidrag til innskuddsgarantifondet for 2019, 2020 og 2021. I fanen «Grunnlagsdata» kan den enkelte bank kopiere over data fra kvalitetssikringsarket som ble sendt til Bankenes sikringsfond tidligere i år. Bidragene vil da beregnes i fanen «Bidragsberegning». Ettersom modellen er den samme fra 2019-2021, er det kun grenseverdiene i kolonne D og E som oppdateres for de ulike risikoindikatorene, samt justeringsfaktoren µ. Disse er en funksjon av hva medlemsmassen som helhet har rapportert og vil variere fra år til år.

Det ble etter fakturering av 2020-bidraget rapportert inn endringer i grunnlagsdataen som påvirker beregningen for 2020. I forbindelse med dette har vi også publisert 2020-malen for korrigeringer, der grenseverdiene og µ er oppdatert iht. til siste gjeldende beregning på justert datagrunnlag.

Mal for bidrag til innskuddsgarantifondet 2019

Mal for bidrag til innskuddsgarantifondet 2020

Korrigert mal for bidrag til innskuddsgarantifondet 2020

Mal for bidrag til innskuddsgarantifondet 2021
 

Bidrag til krisetiltaksfondet 2021

Bidrag til krisetiltaksfondet kreves inn av Bankenes sikringsfond på vegne av krisehåndteringsmyndigheten. Planlagt fakturering av bidrag til krisetiltaksfondet er uke 24.

Spørsmål til bidragsberegningene kan sendes til firmapost@sikringsfondet.no.