Bidragene er beregnet etter samme modell som i 2019. Mange banker har fått en forholdsvis stor endring i sine bidrag for 2020 sammenlignet med 2019. Siden bidragene til hver enkelt bank avhenger av bidragene til resten av medlemsbankene, vil selv relativt små endringer i nøkkeltallene kunne gi nokså store endringer i risikojusteringene.

For å bedre forklare hvordan bidragsbeløpet framkommer, har vi publisert mal for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet for 2020, samt mal for 2019 for sammenligning. I fanen «Grunnlagsdata» kan dere kopiere over dataene fra kvalitetssikringsarket som dere sendte inn til oss i fjor høst. Bidragene vil da beregnes i fanen «Bidragsberegning».

Mal for bidrag til innskuddsgarantifondet 2019

Mal for bidrag til innskuddsgarantifondet 2020

Slik modellen er bygget opp vil det alltid være en avveining mellom bankenes forutsigbarhet i bidrag fra ett år til et annet og fordelingen av bidrag mellom bankene basert på deres relative risiko.

I den varslede revisjonen av innskuddsgarantimodellen (trinn to) vil vi se nærmere på hvordan modellen treffer med tanke på denne avveiningen. I arbeidet med videreutvikling av modellen vil vi også ta med oss andre erfaringer ved bruk av dagens modell, samt tilbakemeldinger som er mottatt fra bankene underveis.

Bidrag til krisetiltaksfondet 2020

Bidrag til krisetiltaksfondet kreves inn av Bankenes sikringsfond på vegne av krisehåndteringsmyndigheten. Vi planlegger utsendelse av faktura på bidrag til krisetiltaksfondet i april.