Den viktigste oppgaven for enheten er å være forberedt slik at garanterte innskudd kan bli utbetalt til innskyterne innen fristen på én uke dersom en bank skulle bli satt under offentlig administrasjon. Forebyggende arbeid er også en prioritert oppgave. Formålet er å medvirke til at medlemsbankene har betryggende risikostyring og driver sin virksomhet i samsvar med lov og forskrifter. 

Enheten for analyse og beredskap har følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og vedlikeholde beredskapsplaner
   
 • Beregning og innkreving av avgift fra medlemsbankene
   
 • Forebyggende arbeid:
   
  • analyse av medlemmenes regnskaper ved hjelp av nøkkeltall for ulike størrelsesgrupper av banker
    
  • kartlegge og vurdere rutiner for risikostyring og etterlevelse av interne rutiner i utvalgte banker
 • Besvare henvendelser fra publikum om garantiordningens dekningsområde mv.
 • Faglig kursvirksomhet for medlemsbanker

I en situasjon hvor det er usikkert om en eller flere medlemsbanker er i stand til å innfri sine forpliktelser skal avdelingen:

 • Vurdere ulike kriseforebyggende tiltak, herunder vurdere om Bankenes sikringsfond skal yte støttetiltak for å sikre at en bank kan oppfylle sine forpliktelser og fortsette virksomheten
      
 • Utbetale garanterte innskudd dersom en bank blir satt under offentlig administrasjon
   
 • Besvare henvendelser fra publikum

Enhet for analyse og beredskap ledes av direktør Sonja Lill Flø Myklebust. Avdelingen har totalt elleve fulltidsansatte.