Norske banker oppnådde i 2022 et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 59,9 mrd. kroner, mot 48,0 mrd. kroner i fjor. Dette er en økning på 11,9 mrd. kroner, tilsvarende 24,8 prosent. Resultatet utgjorde 1,23 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,07 prosent for fjoråret.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere netto renteinntekter, men kostnadene i prosent av inntekter og utlånstapene er også redusert. Netto renteinntekter er økt med 18,7 mrd. kroner siden 2021, mens netto andre driftsinntekter er redusert med 3,7 mrd. kroner. Dette gir netto økte inntekter på 15 mrd. kroner. Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) har økt fra 1,48 prosent i 2021 til 1,74 prosent i 2022.  

Kostnadsprosenten, målt som driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, er redusert fra 43,9 prosent i 2021 til 39,9 prosent i 2022. Tapene utgjorde 2,0 mrd. kroner som er 0,2 mrd. lavere enn i 2021.

Egenkapitalavkastningen har økt fra 10,0 prosent i 2021 til 12,1 prosent i 2022.

Tall for enkeltbanker for 2022 er tilgjengelig her.

Analysen for 2022 i PDF-format: