Norske banker oppnådde i 2021 et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 49,4 mrd. kroner, mot 42,9 mrd. kroner i fjor. Dette er en økning på 6,5 mrd. kroner eller 15,1 prosent. Resultatet utgjorde 1,08 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,96 prosent for fjoråret.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak lavere tapskostnader. Tap på utlån og garantier er redusert med 14,3 mrd. kroner. I 2021 har mange banker reversert nedskrivninger fra 2020 som var knyttet til usikkerhet på grunn av koronapandemien.  

Renteinntekter og rentekostnader er redusert som følge av et vedvarende lavt rentenivå etter at styringsrenten ble satt ned til 0 prosent i mai 2020. Bankenes netto renteinntekter ble 1,3 mrd. kroner lavere enn i 2020. I prosent av forvaltningskapitalen er renteinntektene redusert fra 1,63 prosent i 2020 til 1,56 prosent for 2021.

Kostnader i prosent av inntekter eksklusive verdiendring verdipapirer har økt sammenlignet med året før, fra 42,0 prosent i 2020 til 43,5 prosent i 2021.

Egenkapitalavkastningen har økt fra 9,4 prosent i 2020 til 9,9 prosent for 2021.

Tall for enkeltbanker for 2021 er tilgjengelig her.

Analysen for 2021 i PDF-format: