Medlemsbanker kan motta midler fra Bankenes sikringsfond dersom dette antas å medføre lavere kostnader for Bankenes sikringsfond enn avvikling ved offentlig administrasjon og utbetaling av de garanterte innskuddene.

Bankenes sikringsfond kan benytte innskuddsgarantifondet til å hjelpe medlemsbanker som får problemer gjennom såkalte alternative tiltak. Medlemsbanken må selv ha forsøkt å løse sine økonomiske vansker før Bankenes sikringsfond kan bevilge midler. Det er også en forutsetning at dette må antas å medføre lavere kostnader for Bankenes sikringsfond enn offentlig administrasjon og utbetaling av de garanterte innskuddene. Ved offentlig administrasjon er det innskyterne som mottar midler fra innskuddsgarantifondet.

For å sikre at en medlemsbank som møter store økonomiske problemer skal være i stand til å gjøre opp sine forpliktelser, opprettholde driften eller overføre virksomheten til en annen bank, kan Bankenes sikringsfond:

  • Stille garanti 
  • Innvilge lån 
  • Tilføre egenkapital 

I samråd med Finanstilsynet settes det strenge krav til medlemsbanker som mottar slike midler.

Ved avvikling av en medlemsbank (offentlig administasjon), kan Bankenes sikringsfond også (som alternativ til utbetaling) bruke garantiordningens midler til å finansiere tiltak for å sikre innskytere fortsatt tilgang til garanterte innskudd. Dette f.eks ved å finansiere overføring av eiendeler, forpliktelser og innskuddsbeholdninger til en annen bank. En viktig forutsetning for et slikt tiltak, er at kostnadene ikke overstiger beløpet som ville kommet til utbetaling fra oss dersom medlemsbanken hadde blitt satt under offentlig administrasjon.

Bankenes sikringsfond kan også bidra med midler fra innskuddsgarantifondet dersom Finanstilsynet beslutter å bruke krisetiltak som sikrer at innskytere i et medlem i Bankenes sikringsfond fortsatt har tilgang til sine innskudd, begrenset oppad til innskuddsgarantifondets kostnad ved eventuell avvikling/utbetaling.  

Bestemmelser om alternative tiltak er beskrevet i finansforetaksloven § 19-11.

Lovdata finansforetaksloven § 19-11