Bankenes resultater er samlet sett lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt endte på 24,4 milliarder kroner, noe som er en reduksjon på 9,61 prosent fra samme periode i fjor. Hovedårsaken til nedgangen i resultat er reduserte inntekter fra verdipapirer.

Netto renteinntekter fortsetter å styrke seg og økte med 4,1 milliarder kroner. Tap på utlån ligger fortsatt på et lavt nivå og er ytterligere redusert med 0,9 milliarder kroner mot fjoråret og utgjør nå 0,17 prosent av brutto utlån. Bankene er solide og har økt både egenkapitalandel og ren kjernekapital mot fjoråret og endte på henholdsvis 8,18 og 14,05 prosent.

Analysen for 3. kvartal i PDF format: