Bankene fortsetter den gode resultatutviklingen i 2014. Økte resultater fra utbytte og verdiendringer på verdipapirer, herunder gevinst fra salget av Nets, økt rentenetto, økte provisjonsinntekter og omtrent stabile tap på utlån bidrar til de gode resultatene.

Bankene fikk et samlet resultat etter skatt på 36,8 milliarder kroner noe som er en økning på 24,8 prosent mot i fjor. De gode resultatene har bidratt til en styrking av soliditeten der ren kjernekapitaldekning har økt fra 12,62 prosent til 13,56 prosent og egenkapitalandelen (ren egenkapital i prosent av forvaltningskapital) har økt fra 7,38 prosent til 7,51 prosent.    

Alle banker

Bankene har hatt en vesentlig resultatøkning fra 2013. Resultat etter skatt har økt med hele 7,3 milliarder kroner til 36,8 milliarder kroner noe som utgjør 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,8 prosent året før. En bedret rentenetto er hovedbidragsyteren til det gode resultatet i bankene. Den økte med hele 3 milliarder kroner eller 5,98 prosent. Den utgjør 1,41 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,38 prosent i fjor. Det er både billigere finansieringskostnader og økte renteinntekter som bidrar til den økte rentenettoen. I tillegg bidrar inntekter knyttet til utbytte og verdiendringer på verdipapirer vesentlig til det gode resultatet. Av en total resultatforbedring på 7,3 milliarder kroner utgjør denne posten 2,9 milliarder kroner. Det er en økning på hele 27,4 prosent. Gevinsten for salg av Nets Holding AS er inkludert her med om lag 2,5 milliarder kroner.

Avskrivninger og nedskrivninger er vesentlig redusert. Dette er en normalisering av regnskapsposten da det ble gjort en nedskrivning i den største banken i 2013. Dette medfører en reduksjon i driftskostnader på 0,1 milliarder kroner. Driftskostnader utgjør nå kun 48,57 prosent av driftsinntekter (eks. verdiendringer i verdipapirer) mot 52,41 prosent i fjor. I tillegg har netto provisjonsinntekter økt med 8,3 prosent eller 1,1 milliarder kroner. Tap på utlån er fortsatt lave og utgjorde i prosent av brutto utlån 0,27 prosent noe som er en reduksjon på 0,01 prosentpoeng. Det sterke resultatet gir en økning i egenkapitalavkastningen mot fjoråret på 1,38 prosentpoeng til 12,72 prosent.

Bankene har generelt sett lave misligholdte og tapsutsatte utlånsengasjement og har blitt ytterligere redusert til 1,72 prosent av brutto utlån mot 2,02 prosent i fjor.  Bankene er meget solide og har ytterligere styrket sin soliditet. Egenkapitalandelen har økt fra 7,38 prosent til 7,51 prosent. Ren kjernekapitaldekning har økt fra 12,62 prosent til 13,56 prosent.

Sparebankene inkl. DNB

Sparebankene samlet har hatt nok et godt år og leverte et resultat etter skatt på 30,2 milliarder kroner mot 24,5 milliarder kroner i 2013. Det er en økning på 23,3 prosent. Resultatet utgjør 1 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,84 prosent i fjor.

Det er inntekter knyttet til utbytte og verdiendringer på verdipapirer som bidrar mest til resultatforbedringen. Av en total resultatforbedring på 5,7 milliarder kroner utgjør denne posten 1,8 milliarder kroner. Gevinsten for salg av Nets Holding AS er inkludert her med om lag 2,4 milliarder kroner. Men tett bak kommer bidraget fra rentenettoen som har økt med 1,7 milliarder kroner og som nå utgjør 1,33 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,31 prosent i fjor.  Det er vesentlig reduserte rentekostnader som bidrar til den økte rentenettoen.

Avskrivninger og nedskrivninger er vesentlig redusert. Dette er en normalisering av regnskapsposten da det ble gjort en nedskrivning i den største banken i 2013. Dette medfører en vesentlig reduksjon i driftskostnader på 1,4 milliarder kroner. Driftskostnader utgjør nå kun 48,64 prosent av driftsinntekter (eks. verdiendringer i verdipapirer) mot 53,47 prosent i fjor.

I tillegg har netto provisjonsinntekter økt med 7 prosent eller 0,7 milliarder kroner. Tap på utlån er fortsatt lave og utgjorde i prosent av brutto utlån 0,25 prosent noe som er en økning på 0,02 prosentpoeng eller 0,3 milliarder kroner. Det sterke resultatet gir en økning i egenkapitalavkastningen mot fjoråret på 1,35 prosentpoeng til 13,19 prosent.

Sparebankene har generelt sett lave misligholdte og tapsutsatte utlånsengasjement og har blitt ytterligere redusert til 1,88 prosent av brutto utlån mot 2,21 prosent i fjor.  Sparebankene er meget solide og har ytterligere styrket sin soliditet. Egenkapitalandelen har økt fra 7,39 prosent til 7,52 prosent. Ren kjernekapitaldekning har økt fra 12,62 prosent til 13,79 prosent.

Sparebankene ekskl. DNB

Ser vi på sparebankene eksklusiv den største banken så hadde de også et godt resultat med en økning mot fjoråret på 17,3 prosent eller 1,7 milliarder kroner og endte på 11,7 milliarder kroner. Det er inntekter knyttet til utbytte og verdiendringer på verdipapirer som også her bidrar mest til resultatforbedringen.  Av en total resultatforbedring på 1,7 milliarder kroner utgjør denne posten 1,4 milliarder kroner. Gevinsten for salg av Nets Holding AS er inkludert her med om lag 1,5 milliarder kroner.

Rentenettoen har også bidratt vesentlig til resultatforbedringen og har i perioden økt med 1,2 milliarder kroner. Rentenettoen utgjør nå 1,60 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,57 prosent i 2013. Det er først og fremst økte renteinntekter som bidrar til den økte rentenettoen. I tillegg bidrar netto provisjonsinntekter positivt til resultatet. Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte med 0,3 milliarder kroner eller 4,9 prosent og endte på 7,2 milliarder kroner. Sparebankene har også økt sin kostnadseffektivitet noe mot fjoråret. De har nå en kostnadsprosent på 49,05 (driftsinntekter i prosent av driftsinntekter eks. verdiendringer i verdipapirer) mot 49,87 prosent i 2013.

Sparebankene eksklusiv den største banken økte sin egenkapitalavkastning etter skatt fra 10,43 prosent til 10,98 prosent. Tap på utlån er fortsatt meget lave, men økte med 0,5 milliarder kroner og utgjorde for året 0,25 prosent av brutto utlån mot 0,20 prosent i fjor. Misligholdte og tapsutsatte utlånsengasjement har fortsatt sin positive utvikling og har blitt ytterligere redusert til 1,42 prosent av brutto utlån mot 1,56 prosent i fjor.

Soliditeten forsetter også å styrke seg. Egenkapitalandelen har økt fra 9,24 prosent i 2013 til 9,45 prosent i 2014. Ren kjernekapitaldekning har økt fra 14,68 prosent til 14,78 prosent.

Forretningsbankene

Forretningsbankenes resultat etter skatt er forbedret med 1,6 milliarder kroner og endte på 6,6 milliarder kroner noe som utgjør 0,82 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,67 prosent i 2013.

En forbedret rentenetto er hovedbidragsyteren til det økte resultatet. Den økte med hele 1,4 milliarder kroner eller 11,1 prosent. Det er økte renteinntekter som bidrar til den økte rentenettoen. I tillegg bidrar inntekter knyttet til utbytte og verdiendringer på verdipapirer vesentlig til det gode resultatet. Av en total resultatforbedring på 1,6 milliarder kroner utgjør denne posten 1 milliarder kroner. Det er en økning på hele 96,5 prosent.

I tillegg bidrar netto provisjonsinntekter positivt til resultatet. Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte med 0,4 milliarder kroner eller 12,45 prosent og endte på 3,5 milliarder kroner.

Forretningsbankene har også økt sin kostnadseffektivitet noe mot fjoråret. De har nå en kostnadsprosent på 48,34 (driftsinntekter i prosent av driftsinntekter eks. verdiendringer i verdipapirer) mot 48,47 prosent i 2013.

Forretningsbankene økte sin egenkapitalavkastning etter skatt fra 9,42 prosent til 10,91 prosent. Tap på utlån er fortsatt meget lave og er ytterligere redusert med 0,2 milliarder kroner og utgjorde for året 0,35 prosent av brutto utlån mot 0,42 prosent i fjor. Misligholdte og tapsutsatte utlånsengasjement har fortsatt sin positive utvikling og har blitt ytterligere redusert til 1,27 prosent av brutto utlån mot 1,38 prosent i fjor.

Det gode resultatet bidrar til økt soliditet. Egenkapitalandelen har økt fra 7,32 prosent i 2013 til 7,45 prosent i 2014. Ren kjernekapitaldekning har økt fra 12,62 prosent til 12,71 prosent.