Bankene har hatt nok et godt år og styrker sin soliditet ytterligere etter svært gode resultater for 2013. Resultat etter skatt endte på 29,5 milliarder kroner noe som er en økning på 11,1 prosent mot året før. Ren kjernekapital økte fra 12,14 prosent til 12,62 prosent.

Bankenes tap på utlån er fortsatt lave og har blitt ytterligere redusert. I tillegg bidrar økning i andre driftsinntekter og økning i netto provisjonsinntekter til de gode resultatene i bankene.

Alle banker

Det samlede resultatet etter skatt for bankene økte med omtrent 3 milliarder kroner mot fjoråret og endte 0,8 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,75 prosent året før. Det er andre driftsinntekter som er hovedbidragsyteren til resultatforbedringen. Denne inntektsposten økte med hele 67,2 prosent eller 3,7 milliarder kroner.  I tillegg hadde bankene en vesentlig økning også i netto provisjonsinntekter på 17 prosent eller 2 milliarder kroner.

Verdiendringer på verdipapirer og utbytte bidro dessverre negativt til resultatet med en reduksjon på 15,6 prosent eller en redusert inntekt på 1,9 milliarder kroner mot fjoråret.

Rentenettoen, som er bankenes hovedinntektskilde, viser en nedgang i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital fra 1,42 prosent til 1,38 prosent. Rentenettoen har holdt seg stabil i kroner til tross for en reduksjon i renteinntekter på 6,1 milliarder kroner. Årsaken er reduserte finansieringskostnader som mer enn oppveier reduksjonen i renteinntekter. Driftskostnader bidro negativt med en økning mot fjoråret på 3,1 milliarder kroner eller 8,3 prosent.

Tap på utlån er fortsatt lave og er redusert ytterligere fra 0,31 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i 2012 til 0,28 prosent. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer (mislighold over 90 dager) er stabile og endte på 2,02 prosent som er en nedgang på 0,06 prosentpoeng.

Bankene hadde en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,34 prosent noe som er en økning mot fjorårets 11,28 prosent. De fleste banker har gjennom høye resultater styrket sin soliditet i 2013 og endte samlet på 12,62 prosent i ren kjernekapital mot 12,14 prosent i fjor. Egenkapital i prosent av forvaltningskapital pr. 31.12.13 endte på 7,37 prosent mot 7,02 prosent i fjor.

Sparebankene inklusiv DNB

Sparebankene samlet har hatt nok et godt år og leverte et resultat etter skatt på 24,5 milliarder kroner mot 21,4 milliarder i 2012. Det er en økning på 14,3 prosent og utgjør 0,92 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,79 prosent året før. Resultatveksten kommer først og fremst som følge av en vesentlig økning i andre driftsinntekter på hele 77,7 prosent eller 3,9 milliarder kroner.

I tillegg har provisjonsinntekter økt med 15 prosent eller 1,7 milliarder kroner og tap på utlån har gått ned med ca. 1 milliard kroner. Tap i prosent av brutto utlån utgjorde ved årsslutt 0,23 prosent noe som er en nedgang på 0,07 prosentpoeng.

Rentenetto har holdt seg stabil i kroner, men har gått ned til 1,31 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,37 prosent i 2012.

Driftskostnader har økt både i kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital med henholdsvis 3,2 milliarder kroner opp til 1,10 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (økning på 0,06 prosentpoeng). Også i prosent av driftsinntekter økte kostnadene fra 46,3 prosent til 48,2 prosent.

Inntekter fra verdiendringer på verdipapirer og utbytte er redusert med 1,6 milliarder kroner eller 14,6 prosent. Det gode resultatet bidro til at sparebankene samlet økte sin egenkapitalavkastning etter skatt fra 11,31 prosent til 11,84 prosent.

Misligholdte og tapsutsatte utlånsengasjement er redusert til 2,21 prosent av brutto utlån mot 2,24 prosent i fjor.

Sparebankene har ytterligere styrket sin soliditet og er meget solide. Egenkapitalandelen har økt fra 7,06 prosent til 7,39 prosent. Ren kjernekapitaldekning har økt fra 12,33 prosent til 12,62 prosent.

Sparebankene eksklusiv DNB

Ser vi på sparebankene eksklusiv den største banken så hadde de også et meget godt resultat med en økning mot fjoråret på 23,5 prosent eller 1,9 milliarder kroner og endte på 10 milliarder kroner. Det er først og fremst en økning i nettoprovisjonsinntekter og økt rentenetto som bidrar til det økte resultatet.

At bildet ser litt annerledes ut enn for sparebanker samlet skyldes at ulike prinsipper for klassifisering av provisjonsinntekter benyttes. De fleste banker rapporterer inntekter fra kredittforetak som provisjonsinntekter. Noen banker klassifiserer slike inntekter som andre driftsinntekter.

Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte med 1,6 milliarder kroner eller 29,9 prosent og endte på 6,8 milliarder kroner.

Rentenettoen økte med nesten 1 milliard kroner og utgjorde 1,57 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.  Det er en økning i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 0,02 prosentpoeng mot fjoråret. De har også økt sin kostnadseffektivitet noe mot fjoråret. Driftskostnader er redusert både som prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital og som prosent av driftsinntekter og endte på henholdsvis 1,23 prosent (mot 1,24 prosent) og 48,1 prosent (mot 51,3 prosent).

Utbytte og netto verdiendringer verdipapirer økte med 0,3 milliarder kroner eller 7, 9 prosent.

Tap på utlån er fortsatt meget lave, men med en svak økning på 0,3 milliarder og utgjorde for året 0,20 prosent av brutto utlån mot 0,16 prosent i fjor.  Misligholdte og tapsutsatte utlånsengasjement har blitt ytterligere redusert til 1,56 prosent av brutto utlån mot 1,67 prosent i fjor.

Sparebankene eksklusiv den største banken økte sin egenkapitalavkastning etter skatt fra 9,39 prosent til 10,43 prosent. Soliditeten er ytterligere styrket mot fjoråret. Egenkapitalandelen har økt fra 8,68 prosent til 9,24 prosent. Ren kjernekapitaldekning har økt fra 13,69 prosent til 14,68 prosent.

Forretningsbankene

Forretningsbankenes resultat etter skatt på ca. 5 milliarder kroner er omtrent uendret mot fjoråret med kun en svak reduksjon på 0,1 milliarder kroner eller 2,2 prosent.

Det reduserte resultatet skyldes først og fremst økte tap på utlån og uendrede samlede driftsinntekter. Nivået på tap på utlån ligger noe over tall for sparebanker og har økt ytterligere i 2013 og endte på 0,42 prosent av brutto utlån. Misligholdte og tapsutsatte utlånsengasjement er redusert fra 1,59 prosent til 1,44 prosent av brutto utlån.

Rentenetto økte både i kroner og i prosent. Rentenetto ligger jevnt over noe høyere i snitt i forretningsbanker enn i sparebanker og endte på 1,64 prosent, noe som er en økning på 0,03 prosentpoeng. Reduserte driftskostnader bidro positivt til resultatet.

Forretningsbankene fikk som følge av økt egenkapital og et omtrent uendret resultat en reduksjon i egenkapitalavkastningen etter skatt på 1,77 prosentpoeng og endte på 9,42 prosent. Egenkapitalandelen økte fra 6,88 prosent til 7,3 prosent og ren kjernekapital økte fra 11,42 prosent til 12,62 prosent.