Alle banker:

For norske banker har det vært nok et godt år. Resultat før skatt (morbanker) endte ved årsslutt 2012 på 36,1 milliarder kroner, noe som er en økning mot 2011 på 7,3 milliarder kroner eller 25 prosent. En stabil rentenetto, stabile (lave) tap, reduserte driftskostnader og positive gevinster på verdipapirer og valuta bidro til det gode resultatet. Norske banker fortsetter å styrke sin soliditet og har ved årsslutt 2012 en ren kjernekapital på 12,14 prosent. Kjernekapitaldekning (morbank) har økt fra 12,12 prosent ved utgangen av 2011 til 13,17 prosent ved utgangen av 2012.

Det er først og fremst positiv utvikling i verdipapirer og valutagevinster, samt stabil rentenetto og fortsatt lave tap på utlån som har bidratt til bankenes gode resultater i 2012. Resultat på verdipapirer og gevinster på valuta har økt med 4 milliarder kroner fra 2011til 9,6 milliarder kroner i 2012. Rentenetto er redusert i prosent fra 1,49 % i 2011 til 1,42 % i 2012, men med en svak økning i kroner, fra 48,6 milliarder i 2011 til 50,2 milliarder i 2012. Tap er fortsatt lave og stabile med en svak økning på 0,03 prosentpoeng til 0,31 % (av brutto utlån). Tap i kroner er omtrent som i 2011. Driftskostnader er stabile i kroner, men med en reduksjon i prosent på 0,06 prosentpoeng til 1,05 %. Egenkapitalavkastningen har i 2012 økt til 11,28 % mot 9,65 % i 2011.

Sparebankene

Sparebankene leverte et godt resultat før skatt for 2012 og landet på 29 milliarder kroner. Største bidragsyter til det gode resultatet var gode resultater fra verdipapirer og valuta. I tillegg har sparebankene hatt en økning i rentenetto i kroner (noe redusert i prosent), reduserte driftskostnader (stabilt i kroner), men noe økning i tap på utlån.

Sparebankenes resultat før skatt for 2012 er 5,2 milliarder kroner høyere enn i 2011. Det er en prosentvis økning på 21,9 %. Rentenettoen for sparebankene er stabil mot forrige kvartal på 1,37 %, men er redusert mot 31.12.2011 med 0,08 prosentpoeng. Men rentenetto har økt i kroner med 1,2 milliarder. Sparebanker eks. den største banken hadde i 2012 et samlet resultat før skatt på 10,7 milliarder kroner noe som er en økning på 2,5 milliarder kroner eller 30,5 % mot 2011. Rentenetto for samme gruppe sparebanker har vært forholdsvis stabil både i prosent og kroner med 1,55 % i 2012 mot 1,56 % i 2011.

Tap har økt fra 0,24 % (av brutto utlån) i 2011 til 0,30 % pr. 31.12.2012. Samlet for alle sparebanker er det en økning i tap både i prosent og i kroner. Samlede tap var pr. 31.12.2012 på 4,5 milliarder kroner.  Sparebanker eks. den største banken har redusert sine tap på utlån med 0,02 prosentpoeng eller 0,2 milliarder kroner og var pr. 31.12.2012 på 0,17 %. Samlede tap for sparebanker eks. den største banker var pr. 31.12.2012 på 1,3 milliarder kroner.

Sparebankene hadde pr. 31.12.2012 en egenkapitalavkastning på 11,31 % mot 9,98 % pr. 31.12.2011. Sparebankene har økt sin soliditet ytterligere i 2012. De hadde pr. 31.12.2012 en ren kjernekapitaldekning på 12,33 %. For sparebanker eks. den største banken så var ren kjernekapitaldekning på 13,69 % pr. 31.12.2012.  Kjernekapitaldekningen (morbank) for alle sparebanker har økt fra 12,53 % pr. 31.12.2011 til 13,24 % pr. 31.12.2012. For sparebanker eks. den største banken så har kjernekapitaldekningen (morbank) økt fra 14,58 % pr. 31.12.2011 til 15,60 % pr. 31.12.2012. 

Forretningsbankene *

Forretningsbankene oppnådde et godt resultat før skatt i 2012 med en økning fra 2011 på 2,1 milliarder kroner eller 42 % til totalt 7,1 milliarder kroner. Rentenettoen har vært stabil i kroner, men med en nedgang i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 0,05 prosentpoeng mot fjoråret til 1,61 %. Forretningsbankene har gode resultater på verdipapirer og valuta, dette sammen med reduserte tap og reduserte driftskostnader har bidratt til det gode resultatet. Gevinster på verdipapirer og valuta har mer enn seksdoblet seg og har økt med 0,6 milliarder kroner. Tap er redusert med 0,03 prosentpoeng til 0,36 % (brutto utlån). Driftskostnader er redusert med 0,07 prosentpoeng til 0,23 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 

Egenkapitalavkastningen var pr. 31.12 2012 på 11,17 % mot 8,40 % pr. 31.12.2011. Også forretningsbankene er solide og har pr. 31.12.2012 11,42 % i ren kjernekapital.

*Som følge av fusjon mellom DNB og Nordlandsbanken i 2012 så er ikke Nordlandsbanken tatt med i forretningsbanktallene for 2011. Som følge av omdanning av SEB ASA til filial i 2012 så er heller ikke SEB tatt med i forretningsbanktallene for 2011.