Bankene (morbanker) leverer svakere resultater enn i fjor. De leverte et samlet resultat etter skatt for første halvår på 17,9 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 2,35 prosent mot fjoråret.Rentenettoen økte i kroner med 2,7 milliarder og utgjorde pr. første halvår 1,38 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tapene er fortsatt lave og ligger omtrent på samme nivå som på tilsvarende tid i fjor. De fleste bankene er solide og har økt sin kjernekapitaldekning ytterligere fra første kvartal. De hadde samlet en ren kjernekapitaldekning på 14,27 prosent pr. første halvår 2015.  Samlet egenkapitalandel har også økt og utgjorde 8,19 prosent

Alle banker

Bankene (morbanker) hadde pr. første halvår 2015 et resultat etter skatt på 17,9 milliarder kroner mot 18,3 milliarder kroner i 2014. Dette utgjør en resultatnedgang på 2,35 prosent eller 429 millioner kroner. Resultatet utgjorde 0,87 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,97 prosent i fjor.

Resultatnedgangen mot fjoråret kan i stor grad forklares med lavere inntekter fra verdipapirer mot fjoråret. De fleste IFRS-bankene foretok i 2014 en oppskriving av aksjer de hadde i Nets Holding AS og bokførte resultateffekten på omtrent 1,8 milliarder kroner. Resultater fra verdipapirer (utbytte, sum netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler) har totalt sett gått ned med 1,3 milliarder kroner eller 15,29 prosent mot fjorårets første halvår.

Rentenettoen økte med 2,7 milliarder kroner eller 10,39 prosent og utgjorde 1,38 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,36 prosent på samme tid i fjor. Det er først og fremst vesentlig lavere finansieringskostnader som bidrar til den økte rentenettoen. Reduserte utlånsrenter har bidratt til en reduksjon i renteinntekter for bankene på 3,2 milliarder kroner eller 5,73 prosent.

Tap på utlån har gått noe ned og utgjorde pr. første halvår 0,23 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,24 prosent i fjor. Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement har blitt redusert fra 1,75 prosent av brutto utlån i fjor til 1,50 prosent ved utgangen av første halvår.

Bankene har bedret sin kostnadseffektivitet (driftskostnader i prosent av driftsinntekter ekskl. verdiendring verdipapirer) og hadde en kostnadsprosent for første halvår på 47,27 prosent mot 49,75 prosent i fjor.

Det reduserte resultatet gir en lavere egenkapitalavkastning mot fjoråret og endte på 11,27 prosent mot 12,95 prosent i fjor.

Bankene har styrket sin egenkapitalandel (egenkapital i prosent av forvaltningskapital) fra 7,67 prosent i fjor på samme tid til 8,19 prosent. Ren kjernekapital har økt fra 12,82 prosent i fjor til 14,27 prosent.

Sparebanker*

Sparebankene reduserte sitt resultat med ca. 0,2 milliarder kroner til 6,8 milliarder kroner for årets første halvår. Også her er det resultater fra verdipapirer som i hovedsak bidrar til det reduserte resultatet med en nedgang på 0,5 milliarder kroner eller 14,71 prosent. Dette er mye på grunn av et unormalt bra resultat fjor som følge av inntektsføring av Nets-gevinsten på 0,7 milliarder kroner.

I tillegg bidrar også netto provisjonsinntekter negativt med 0,2 milliarder kroner eller 6,3 prosent. For øvrig ser vi at økt rentenetto bidrar positivt til resultatet der hovedsakelig reduserte finansieringskostnader bidrar til den økte rentenettoen. Rentenettoen har økt i kroner med 0,5 milliarder, men i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital har den gått ned med 0,01 prosentpoeng til 1,56 prosent.

Kostnadseffektiviteten (driftskostnader i prosent av driftsinntekter ekskl. verdiendring verdipapirer) har bedret seg fra 46,76 prosent i fjor til 45,10 prosent i år.

Sparebankene har i lang tid hatt lave tap og har redusert sine tap ytterligere til kun 0,12 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,17 prosent i fjor. Misligholdte og tapsutsatte engasjement fortsetter sin positive utvikling i år og viser en reduksjon fra 1,48 prosent av brutto utlån i fjor til 1,33 prosent pr. første halvår i år.

Det reduserte resultatet gir en lavere egenkapitalavkastning mot fjoråret og endte på 12,03 prosent mot 13,24 prosent i fjor.

Sparebankene er solide og har økt sin soliditet ytterligere. Egenkapitalandelen har økt fra 9,32 prosent i fjor til 9,51 prosent pr. første halvår i år. Ren kjernekapitaldekning har for samme periode økt fra 14 prosent til 15,15 prosent.

*DNB er ikke lenger klassifisert som sparebank, dermed vil det heretter kun være en samlet vurdering av sparebanker

Forretningsbankene

Forretningsbankene har redusert sitt resultat etter skatt mot fjoråret med 0,3 milliarder kroner til 11,1 milliarder kroner. Rentenettoen bidrar positivt til resultatet med 2,2 milliarder kroner eller 12,82 prosent og endte på 1,31 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er en økning på 0,03 prosentpoeng. Økningen kan i hovedsak tilskrives vesentlig lavere finansieringskostnader. 

Det gode resultatet fra rentenettoen kan likevel ikke oppveie for den negative utviklingen i resultater fra andre poster så som verdipapirer som bidrar negativt med 1,1 milliarder kroner og andre driftsinntekter som er redusert med 0,9 milliarder kroner. Netto provisjonsinntekter er stabile og bidro positivt til resultatøkningen.

Forretningsbankene har økt sine driftskostnader i kroner med 0,4 milliarder, men ikke i forhold til inntekter og har økt sin kostnadseffektivitet (driftskostnader i prosent av driftsinntekter ekskl. verdiendring verdipapirer). Driftskostnader utgjorde 48,5 prosent mot 51,48 prosent i fjor. 

Forretningsbankene har økte tap på utlån og endte på 0,31 prosent av brutto utlån mot 0,28 prosent i fjor. Misligholdte og tapsutsatte engasjement har en positiv utvikling med en reduksjon fra 1,94 prosent av brutto utlån i fjor til 1,62 prosent pr. første halvår i år.

Egenkapitalavkastning etter skatt er redusert fra 12,78 prosent til 10,86 prosent.

Forretningsbankene har også styrket sin soliditet. Egenkapitalandelen endte på 7,62 prosent pr. første halvår mot 6,95 prosent i fjor. Ren kjernekapital endte på 13,90 prosent mot 12,30 prosent i fjor.