Bankene (morbanker) leverte svakere resultater for årets første kvartal enn i fjor. Det samlede resultatet etter skatt endte på 7,9 milliarder kroner noe som er en nedgang på 1,5 milliarder kroner. Rentenettoen økte i kroner med 1,4 milliarder og utgjorde pr. første kvartal 1,36 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tapene er fortsatt lave, men har økt noe mot fjoråret. De fleste bankene er solide og hadde samlet en ren kjernekapitaldekning på 13,49 prosent pr. første kvartal 2015. Egenkapitalandelen utgjorde på samme tid 7,57 prosent.

Alle banker

Bankene (morbanker) hadde pr. første kvartal 2015 et resultat etter skatt på 7,9 milliarder kroner mot 9,4 milliarder kroner i 2014. Dette utgjør en resultatnedgang på 16,2 prosent eller 1,5 milliarder kroner. Resultatet utgjorde 0,77 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,01 prosent i fjor.

Resultatnedgangen mot fjoråret kan i stor grad forklares med en engangshendelse i 2014 som medførte at inntekter fra verdipapirer ble vesentlig høyere enn normalt for dette året. De fleste IFRS-bankene foretok i første kvartal 2014 en oppskriving av aksjer de hadde i Nets Holding AS og bokførte resultateffekten på omtrent 1,8 milliarder kroner. Resultater fra verdipapirer (sum netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler) har totalt sett gått ned med 2,1 milliarder kroner eller 52,6 prosent mot fjorårets første kvartal.

Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter bidrar også negativt til resultatet. Rentenettoen økte med 1,4 milliarder kroner eller 11,5 prosent og utgjorde 1,36 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,34 prosent på samme tid i fjor. Det er først og fremst vesentlig lavere finansieringskostnader som bidrar til den økte rentenettoen.

Tap på utlån har gått noe opp, men er fortsatt lave. De utgjør 0,24 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,22 prosent i fjor. Samlet sett har sum misligholdte og tapsutsatte engasjement blitt redusert fra 1,72 prosent av brutto utlån ved årsskiftet til 1,55 prosent ved utgangen av første kvartal.

Bankene har bedret sin kostnadseffektivitet (driftskostnader i prosent av driftsinntekter ekskl. verdiendring verdipapirer) og hadde en kostnadsprosent for første kvartal på 51,06 prosent mot 51,52 prosent i fjor. Det reduserte resultatet gir en egenkapitalavkastning på 10,25 prosent mot 13,56 prosent i fjor.

Når det gjelder soliditet så har bankene, sammenlignet med årsskiftet, samlet økt sin egenkapitalandel (egenkapital i prosent av forvaltningskapital) med 0,06 prosentpoeng til 7,57 prosent. Ren kjernekapital har derimot blitt redusert med 0,07 prosentpoeng til 13,49 prosent.

Sparebankene inklusiv DNB

For sparebankene samlet endte resultatet etter skatt for årets førte kvartal på 6,4 milliarder kroner noe som er 1,7 milliarder kroner lavere enn i fjor. Resultatnedgangen har samme årsak her som for bankene samlet – det er et normalresultat uten de store engangshendelser som i fjor der Nets-salget bidro vesentlig til det økte resultatet. Resultater fra verdipapirer ble redusert med 2,1 milliarder kroner mot samme periode i fjor.

Rentenettoen fortsetter å styrke seg og økte med 1,1 milliarder kroner eller 12,3 prosent. Den utgjør 1,29 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,26 prosent i fjor. Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter bidrar også her negativt til resultatet.

Bankene har bedret sin kostnadseffektivitet (driftskostnader i prosent av driftsinntekter ekskl. verdiendring verdipapirer) og hadde en kostnadsprosent for første kvartal på 51,57 prosent mot 51,71 prosent i fjor.

Tapene har vært lave lenge og er fortsatt lave. Men de har likevel i årets første kvartal økt vesentlig fra 542 millioner kroner til 791 millioner kroner. Det er en økning på 45,9 prosent og tapene utgjør nå 0,19 prosent av gjennomsnitt brutto utlån mot 0,14 prosent i fjor. Det er spesielt den største bankens tall som slår ut her da øvrige sparebanker har redusert sine tap på utlån.

Sparebankene samlet har hatt en positiv utvikling i misligholdte og tapsutsatte engasjement både sett i forhold til samme periode i fjor og i forhold til årsskiftet. Misligholdte og tapsutsatte engasjement var pr. første kvartal 2015 på 1,63 prosent mot 1,96 prosent pr. første kvartal i fjor.  Det reduserte resultatet gir et fall i egenkapitalavkastning som endte på 10,42 prosent mot 14,76 prosent i fjor. 

Sparebankene har, sammenlignet med årsskiftet, økt sin egenkapitalandel med 0,04 prosentpoeng til 7,56 prosent. Men ren kjernekapitaldekningen er redusert sammenlignet med årsskiftet med 0,14 prosentpoeng til 13,65 prosent.

Sparebanker ekskl. DNB

Sparebankene eksklusiv den største banken reduserte sitt kvartalsresultat med 0,6 milliarder kroner til 2,9 milliarder kroner. Også her er det resultater fra verdipapirer som i hovedsak bidrar til det reduserte resultatet med en nedgang på 0,7 milliarder kroner eller 76,1 prosent.

I tillegg har netto provisjonsinntekter gått ned med 0,1 milliarder kroner eller 6,7 prosent. Resultateffekten av oppskrivningen av aksjer i Nets Holding AS i første kvartal 2014 utgjorde 0,7 milliarder kroner.

For øvrig ser vi at økt rentenetto bidrar positivt til resultatet der hovedsakelig reduserte finansieringskostnader bidrar til den økte rentenettoen. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er stabil på 1,56 prosent, men har økt i kroner med 0,3 milliarder.

Kostnadseffektiviteten (driftskostnader i prosent av driftsinntekter ekskl. verdiendring verdipapirer) har bedret seg fra 50,97 prosent i fjor til 50,29 prosent i år.

Sparebankene har i lang tid hatt lave tap og har redusert sine tap ytterligere til kun 0,11 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,15 prosent i fjor. Misligholdte og tapsutsatte engasjement har totalt sett hatt en positiv utvikling med en reduksjon fra 1,58 prosent av brutto utlån i fjor til 1,39 prosent pr. første kvartal i år. Resultatnedgangen gir en egenkapitalavkastning på kun 10,41 prosent mot 13,52 prosent i fjor.

Sparebankene er solide og har, sammenlignet med årsskiftet, økt sin egenkapitalandel med 0,02 prosentpoeng til 9,47 prosent. Ren kjernekapitaldekning er, sammenlignet med årsskiftet, økt med 0,28 prosentpoeng til 15,06 prosent.

Forretningsbankene

Forretningsbankene har økt sitt resultat etter skatt mot fjoråret md 0,2 milliarder kroner til 1,5 milliarder kroner. Den største bidragsyteren til resultatforbedringen er økt rentenetto i tillegg til økte netto provisjonsinntekter og reduserte tap. Rentenettoen økte med 0,3 milliarder kroner eller 9,15 prosent. Økningen kan i hovedsak tilskrives lavere finansieringskostnader. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er likevel redusert fra 1,65 prosent til 1,64 prosent.

Netto provisjonsinntekter og økte andre driftsinntekter bidro til positivt til resultatøkningen.

Også forretningsbankene har økt sin kostnadseffektivitet (driftskostnader i prosent av driftsinntekter ekskl. verdiendring verdipapirer) der driftskostnader nå utgjør 49,35 prosent mot 50,85 prosent i fjor. 

Forretningsbankene har relativt sett en del høyere tap på utlån enn sparebanker, men de har også redusert sine tap i år. De er redusert med totalt 11,8 prosent og ender på 0,37 prosent av brutto utlån mot 0,46 prosent i fjor.

Misligholdte og tapsutsatte engasjement har også en positiv utvikling med en reduksjon fra 1,32 prosent av brutto utlån i fjor til 1,30 prosent pr. første kvartal i år. Egenkapitalavkastning etter skatt har økt og endte på 9,6 prosent mot 9,06 prosent i fjor.

Forretningsbankene har styrket sin soliditet. Egenkapitalandelen har, sammenlignet med årsskiftet, økt med 0,14 prosentpoeng til 7,59 prosent. Ren kjernekapital har også økt sammenlignet med årsskiftet og endte på 12,86 prosent.