Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Organisasjon

Administrasjon

Forretningsfører: Adm. direktør Idar Kreutzer
Styresekretær: Per Tjensli
Direktør: Sonja Lill Flø Myklebust
Henvendelser på e-post til Bankenes sikringsfond sendes

Enhet for analyse og kontroll av banker, kriseberedskap og krisehåndtering

Enhetens formål er å se etter og medvirke til at medlemsbankene virker slik at de kan oppfylle sine forpliktelser på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og forskrifter. Enheten har ansvar for blant annet forebyggende arbeid i form av analyse av medlemmene ved hjelp av ulike norm- og nøkkeltall, rådgivning overfor mindre banker, faglig kursvirksomhet, beregning og innkreving av avgift og garantier, samt utredninger vedrørende innskuddsgarantiens dekningsområde mv.

Videre har enheten ansvar for å utvikle beredskapsplaner, vurdere ulike kriseforebyggende tiltak og håndtere en eventuell bankkrise.

Sonja Lill Flø Myklebust, direktør
Kari Fallmyr, ass. direktør 
Kristine Ramnæs, senior rådgiver 
Lisbeth Søgnen Hoff, sekretær 
Per Tjensli, ass. direktør
Ida K. Skaar, controller/senior rådgiver 
Sissel Krossøy, fagdirektør
Nina Johannessen, senior rådgiver
Tormod Skjærpe, IT-ansvarlig 

Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen (Mid office)

Tanja Log, Head of Middle office/CRO 
Bjørn Ingar Skinnes, Risk Manager 
John Eriksen, Investment Oversight Manager