Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Organisasjon

Administrasjon

Forretningsfører: Adm. direktør Idar Kreutzer
Styresekretær: Per Tjensli
Direktør: Sonja Lill Flø Myklebust
Henvendelser på e-post til Bankenes sikringsfond sendes

Enhet for analyse og kontroll av banker, kriseberedskap og krisehåndtering

Enhetens formål er å se etter og medvirke til at medlemsbankene virker slik at de kan oppfylle sine forpliktelser på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og forskrifter. Enheten har ansvar for blant annet forebyggende arbeid i form av analyse av medlemmene ved hjelp av ulike norm- og nøkkeltall, rådgivning overfor mindre banker, faglig kursvirksomhet, beregning og innkreving av avgift og garantier, samt utredninger vedrørende innskuddsgarantiens dekningsområde mv.

Videre har enheten ansvar for å utvikle beredskapsplaner, vurdere ulike kriseforebyggende tiltak og håndtere en eventuell bankkrise.

Sonja Lill Flø Myklebust, direktør
Kristine Ramnæs, senior rådgiver 
Per Tjensli, ass. direktør
Ida K. Skaar, controller/senior rådgiver 
Sissel Krossøy, fagdirektør
Nina Johannessen, senior rådgiver
Tormod Skjærpe, IT-ansvarlig
Paul André Hanken, senior rådgiver
Stig Arve Malmedal, analytiker

Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen (Mid office)

Tanja Log, Head of Middle office/CRO 
Bjørn Ingar Skinnes, Risk Manager 
John Eriksen, Investment Oversight Manager
Hallvard Stavnes Mørck, Middle office Associate