Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Organisasjon

Administrasjon

Forretningsfører: Adm. direktør , 23 28 42 29
Styresekretær: , 23 28 42 37
Direktør , 23 28 42 40
Henvendelser på e-post til Bankenes sikringsfond sendes

Enhet for analyse og kontroll av banker, kriseberedskap og krisehåndtering

Enhetens formål er å se etter og medvirke til at medlemsbankene virker slik at de kan oppfylle sine forpliktelser på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og forskrifter. Enheten har ansvar for blant annet forebyggende arbeid i form av analyse av medlemmene ved hjelp av ulike norm- og nøkkeltall, rådgivning overfor mindre banker, faglig kursvirksomhet, beregning og innkreving av avgift og garantier, samt utredninger vedrørende innskuddsgarantiens dekningsområde mv.

Videre har enheten ansvar for å utvikle beredskapsplaner, vurdere ulike kriseforebyggende tiltak og håndtere en eventuell bankkrise.

Sonja Lill Flø Myklebust, direktør ()
Kari Fallmyr, ass. direktør ()
Kristine Ramnæs, senior rådgiver ()
Lisbeth Søgnen Hoff, sekretær ()
Per Tjensli, senior rådgiver ()
Ida K. Skaar, controller/rådgiver ()  
Sissel Krossøy, fagdirektør, ()
Nina Johannessen, senior rådgiver ()

Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen (Mid office)

Tanja Log, Head of Middle office/CRO ()
Bjørn Ingar Skinnes, Risk Manager (
John Eriksen, Investment Oversight Manager (