Ved årsslutt publiserer vi i samarbeid med Finans Norge nøkkeltall for enkeltbanker. 

Kvartalsvis publiseres samlede nøkkeltall fordelt på tre ulike grupper.  

Fra og med 1. kvartal 2016 vil kvartalsvise samletall publiseres som vedlegg til analysen.